jueves, 16 de febrero de 2017

Incorporación de los nuevos propietarios de plazas fijas del Sergas

El sergas ha informado que está previsto que el 1 de Marzo salga publicada en el DOG la resolución para el nombramiento de los aspirantes que consiguieron plaza en el OPE 2013/2015 de las categorías de Médico de Familia y Enfermería.
El plazo de toma de posesión será de 1 mes y comenzará el 2 de marzo

Fuente:Csif

martes, 7 de febrero de 2017

Listados definitivos de puntuación de la fase de concurso de la OPE y relación de aspirantes seleccionados de diversas categorías

Nota remitida por el SERGAS a las organizaciones sindicales:

Infórmase que está previsto que mañá, mércores 8 de febreiro, se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 30 de xaneiro de 2017, pola que se aproban as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados no proceso selectivo para o ingreso nas categorías de:

ü  enfermeiro especialista en obstetricia e xinecoloxía
ü  fisioterapeuta
ü  logopeda 
ü  terapeuta ocupacional
ü  técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía
ü  técnico superior en hixiene bucodental
ü  técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico
ü  técnico superior en imaxe para o diagnóstico
ü  técnico superior en radioterapia
ü  técnico superior en dietética e nutrición
ü  técnico en farmacia
ü  técnico en coidados auxiliares de enfermaría (TCAE)

No prazo do mes seguinte á publicación da resolución, os aspirantes seleccionados deberán presentar a documentación prevista na base novena da convocatoria.

Ademais, por exixencia do artigo 13 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, deberán achegar no mesmo prazo unha certificación do Rexistro Central de delincuentes sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, no seu defecto, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado Rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación. Esta autorización deberá prestala o aspirante no modelo que ao efecto se publicará mañá na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na sección de emprego público.

NA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN FARMACIA, aos efectos do disposto na disposición transitoria primeira.2) do Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro, os aspirantes seleccionados nesta categoría que, a data 4 de marzo de 2010 tivesen a condición de persoal fixo e permanezan dende dita data no desempeño de postos de traballo cuxo contido funcional se correspondan coas funcións asignadas aos técnicos en farmacia, deberán manifestar tal circunstancia dentro do prazo do mes seguinte á publicación desta resolución no modelo que ao efecto consta na páxina web  http://www.sergas.es/emprego  público,  achegando certificación orixinal da Dirección do centro na que conste a categoría profesional con vinculación fixa que ostenta, data de toma de posesión así como as datas de inicio e fin do desempeño do posto de traballo en función de técnicos en farmacia. O aspirante fará efectivo o seu dereito de opción na data en que teña lugar o acto de elección de destino.


Fuente: Csif