jueves, 30 de octubre de 2008

Propuestas de CIG para el Nuevo Pacto de Contrataciones del SERGAS


En el Blog de CIG- Galicia exponen todos los cambios que como sindicato solicitan para el nuevo Pacto de Contrataciones.
Cómo sabéis hoy ha sido la reunión de los sindicatos con la Dirección del SERGAS para tratar de llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que no es más que el inicio...
A ver si coge ritmo y salen la nueva Convocatoria de los Listados de Contratación de una vez!!!

Paso a reproduciros las propuestas de CIG:

CONTRATACIÓNS – PROPOSTAS CIG-SAÚDE


1. PROPOSTA XERAL: unificar convocatoria de OPE e listas de contratación. A convocatoria sería única, a solicitude tamén. Unha vez realizado o exame, as listas de baremación servirían como base para as listas de contratación, incluíndo nelas ás persoas que aínda botando a solicitude non acudan ao exame. A puntuación de OPE faríase proporcional á nota acadada, incluíndo tamén á xente que non supere o exercicio de oposición. Deste xeito, incentívase que a xente se presente á oposición e estude para conseguir nota (ou sexa, puntuación para as listas) e ao mesmo tempo redúcese drasticamente a burocracia e papeleo de diversas listas e o número de taxas que hai que pagar para inscribirse nos distintos procesos.

2. SEGUIMENTO DO PACTO. Neste apartado presentaremos ao SERGAS a seguinte proposta: as Provincias de Lugo e Ourense queren manter a situación actual. Pontevedra, Vigo: Manter os chamamentos nas Dirección Provinciais e que se constitúa unha comisión de seguimento en cada área sanitaria. Coruña, Compostela e Ferrol: Xestión integral do pacto en cada área sanitaria. Na área de Ferrol que se aplique o Decreto de área única. Como argumento para manter a diferenza de criterio neste tema , basearémolo na situación que presenta cada Dirección Provincial, moi distinta de unhas a outras. Ademais pediremos que se redacte dun xeito máis conciso o apartado que fala do funcionamento das comisións de seguimento.

3. REXISTRO INFORMATIZADO: Solicitaremos que exista un rexistro informatizado que recolla as chamadas telefónicas realizadas mediante conexión coa empresa telefónica, que o rexistro non consista en que o funcionario/a introduza os datos. Tamén se propón que se publique a orde de chamamentos para que en todo momento se saiba cal é o número da lista ao que lle corresponden os contratos.

4. CONCILIACIÓN FAMILIAR E LABORAL: Solicitaremos as seguintes medidas.
a. Renuncia sen penalización á oferta de vínculos de curta duración de incorporación inmediata.
b. O persoal con fillas/os menores de 12 anos poderá solicitar suspensión temporal de chamamentos durante o periodo vacacional escolar.
c. Regular a reserva de vínculos de longa duración durante o permiso maternal.
d. Cambio de área por agrupación familiar (traslado de domicilio por agrupación familiar).

5. ÁREAS ESPECIAIS. Incluir como área especial Quirófano-Esterilización e incluir nelas ás Auxiliares de Enfermaría.

6. FUNDACIÓNS: Se se mantén o sistema actual (non aceptándose a nosa proposta xeral), incluir os últimos procesos de selección de fundacións nas valoracións de OPE.

7. CONTRATOS A TEMPO PARCIAL: Seguir mantendo a valoración destes contratos como xornada completa. Buscar un xeito de que se oferten ás persoas que os cubren os contratos superiores a catro meses para que poidan escoller sen penalización (mellora de contrato).

8. COMISIÓNS DE SERVIZO: Inda estando en contra da forma en que se conceden as comisións de servizo, CIG-Saúde estaría por buscar un sistema de oferta que implicara que cando menos o 50% das vacantes que xurdan sexan cubertas por listas de contratación, para evitar que sexan cubertas no 100% por comisións de servizo sen que se movan as listas.

9. BAREMO PSX. Posto que a categoría foi creada xa hai suficiente tempo como para que haxa servizos prestados nela para baremar, eliminar a puntuación que se outorga polo tempo traballado noutras categorías (telefonista, celador...). Ao mesmo tempo, solicitar a reciprocidade na valoración dos servizos prestados como Auxiliar Administrativo.

10. CONTRATOS EN ÁREA LIMÍTROFE. Para a xente que se atope cubrindo unha vacante na área limítrofe daquela onde está apuntada, oferta do contrato e rescisión do actual, cando xurda un contrato na propia área.

11. EXCEDENCIA POR COIDADO DE FAMILIAR. Ofertaranse con criterio de 1º de lista e ao persoal que este realizando estes vínculos ofertaránselle as interinidades que xurdan, dado que neste tipo de excedencias practicamente ningunha chega ao ano.

12. PROMOCIÓN INTERNA. Preferencia absoluta de ofertar as vacantes a promoción interna, 100% das vacantes que xurdan. Oferta á área sanitaria cando a contratación é reducida ou nula no centro nesa categoría.

13. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CHAMAMENTOS: O persoal, previa comunicación escrita, poderá solicitar a suspensión de chamamentos en días concretos por eventos familiares: vodas, bautizos... Asemade poderá solicitar , polo mesmo procedemento, un mes ao ano por vacacións.

14. BAIXA AUTOMÁTICA DO PERSOAL ESTATUTARIO. Propoñemos unha nova redacción: “Se unha persoa non aporta documentación ou efectúa a renuncia antes da elección do destino, o que permite correr a lista da ope para completar o número de vacantes, non sería penalizado coa exclusión das listas. Se polo contrario realiza a renuncia con posterioridade á elección de destino, si se penalizaría coa exclusión xa que nese momento non se podería completar a lista de OPE”. Entenderase como prazo de toma de posesión cando sae publicado no DOG o prazo para presentar a titulación correspondente ; se o persoal non presenta a documentación decae o aprobado e corre a listaxe de aprobados. Se a persoa que aprobe a OPE renuncia con posterioridade á praza impedindo que corra a lista de aprobados, será dado de baixa nos listados de contratacións.

15. EXPEDIENTES: regular a incorporación ás listas do persoal excluido das mesmas mediante expediente.

16. CHAMAMENTOS PARA VÍNCULOS DE DÍAS SOLTOS. serán ofertados coa maior proximidade ao día da substitución, xa que do contrario figura como persoa vinculada e non se lle oferta un novo vínculo. Regular o dereito a formalizar un vínculo cando a persoa estea en situación de IT por accidente laboral.

17. “INCORPORACIÓN” SEGUNDO O ESTATUTO MARCO. Producirase o cesamento do substituto pola reincorporación do titular ou cando este perda o seu dereito á reincorporación á mesma praza? O caso que hai que regular é: cando unha persoa esta substituíndo a ausencia dun titular que presenta distintos motivos continuados (IT, baixa maternal, vacacións, excencia por coidado de fillas/os) se o substituto está de IT coincidindo co cambio de contrato o SERGAS non lle permite formalizar o novo vínculo,ofertándolle o contrato a outra persoa das listas.

18. SAÚDE LABORAL:
a. Solicitar do SERGAS que regule as contratación para o persoal que presenta unha incapacidade física ou psíquica recoñecida pola Seguridade Social.
b. Ao persoal que presente unha discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia aceptaráselle a suspensión de chamamentos. O SERGAS remitirá a este persoal as U.P.R.L
c. O persoal que renuncie a un chamamento por motivos de saúde laboral, quedará suspendido dos chamamentos até a súa valoración pola U.P.R.L do SERGAS.

Fuente:http://www.blogoteca.com/cigsaudebarco/

miércoles, 29 de octubre de 2008

Inglés para Enfermería


Hace poco más de un mes hacía referencia a la falta de cursos de inglés específico para nuestra profesión y que tampoco encontraba mucha cosa por internet, ya que lo máximo que encontraba eran glosarios de palabras o manuales que se centraban básicamente en lo que a la exploración se refiere.

Pues hoy, buscando otra cosa, en una página que visito frecuentemente, resulta que me he encontrado con unos apuntes de gran utilidad. En ellos, a parte de aparecer un glosario de palabras, también hay frases relacionadas con cada unos de los aparatos del organismo y de instrucciones al alta.
Espero que os sirva de ayuda a vosotros también.
Podéis descargároslo en :http://www.laenfermeria.es/apuntes.html#

Fuente: www.laenfermería.es

martes, 28 de octubre de 2008

Negociación Pacto de Contratación del SERGAS


Según me han comentado algunos sindicatos, el próximo día 30 de Octubre, va a tener lugar una reunión con el SERGAS para negociar el nuevo Pacto de Contrataciones.

En esta reunión que se celebrará en Santiago de Compostela, se presentará el primer borrador de nuevo pacto y las organizaciones sindicales convocadas son CIG, CC.OO., UGT, CSI-CSIF, USAE, CESM y SATSE.

A ver si llegan a un acuerdo y sale pronto la convocatoria de las Listas de Contratación que ya van siendo horas....

viernes, 24 de octubre de 2008

I Jornadas del País Vasco: Enfermería.Compromiso con la inmigración


La semana que viene, martes y miercoles, días 28 y 29 de Octubre van a tener lugar en Bilbao las I Jornadas de Enfermería del País Vasco y se centrarán en el papel de la enfermería ante la inmigración, cada día más presente en nuestra sociedad y por lo tanto, en nuestro trabajo diario.

En las Jornadas participarán personas relacionadas con la inmigración como el Consejero de Sanidad del País Vasco, el Presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, la Directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, varios periodistas, etc... y se celebrarán en el Palacio Euskalduna.

Se abordarán los retos y claves para la intervención socio-sanitaria, los retos asistenciales del sistema sanitario, o la relevancia de los modelos culturales para el cuidado entre otros muchos temas.

Los que vayais, comentarnos al resto que tal han ido!

Tenéis toda la información y el programa de las jornadas en:http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1097662346229&id=1224602083432&pagename=SiteCGE/Noticia/TplNoticia_cge&categ=CatActualidad&idPG=1141051411357&p=1097662346229&dscateg=Actualidad&c=page

Fuente: Consejo General de Enfermería

miércoles, 22 de octubre de 2008

Abierto el Plazo para la Inscripción en los cursos de UGT


Desde el pasado martes 20 de Octubre y hasta el próximo viernes 7 de Noviembre está abierto el plazo para solicitar los cursos organizados por el sindicato de UGT para el sector sociosanitario.
Se peden solicitar un máximo de 4 cursos y se tiene que estar en activo porque hay que mandar los datos del centro en el que se trabaja.
Podéis hacer la inscripción on-line en la siguiente dirección:http://www.forogalego.com

martes, 21 de octubre de 2008

Sistema de Triage Informático para las Urgencias del CHOU


El Hospital de Ourense va a ser el primero de la Comunidad de Galicia en contar con un Sistema Informático que facilitará la clasificación de pacientes en urgencias según su gravedad. El sistema, basado en el Manchester Triage System, ayudará al personal de enfermería a realizar el triaje y según la gravedad del paciente se le asignará un color y un tiempo máximo de demora de la atención.

El sistema constará de una serie de preguntas que la enfermera le realizará al paciente, relacionadas con la dolencia, la edad y las constantes vitales que presenta el mismo y le asignará un nivel de urgencia:

ROJO: ATENCIÓN INMEDIATA
NARANJA: DEMORABLE 30 MIN
AMARILLO:DEMORABLE 2 HORAS
AZUL:DEMORABLE 5 HORAS
VERDE:NO URGENTE, DEMORABLE MÁS DE 5 HORAS

El Manchester Triage System se extenderá por toda la red del Servicio Gallego de Salud y ya está funcionando en varios hospitales españoles (Comunidad Valenciana, Asturias, Madrid y Andalucía, y está en fase de estudio en Extremadura y Canarias) y del resto de Europa(Reino Unido, Portugal, Holanda, Suecia y Noruega) mostrando un gran rendimiento.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.com y http://www.elcorreogallego.es

Plazos para Tomas de posesión en el SERGAS


En el Diario Oficial de Galicia de ayer, 20 de octubre de 2008, han salido publicados los plazos para las tomas de posesión del concurso de traslados y de la OPE 2006.

En el caso de los TRASLADOS:
-Las personas que obtegan plaza de traslado deberán cesar en su puesto actual en los 3 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el DOG.
-La toma de posesión de la plaza podrá hacerse:
-Dentro de los 3 dias hábiles siguientes al cese,en caso de que la plaza desempeñada y la adjudicada se dentro de la misma área de salud.
-Dentro de los 15 días hábiles siguentes al cese si son en distinta área de salud.
-Dentro de los 30 días hábiles siguientes al cese si implica un cambio de Servicio de Salud.
-No dispondrán de estos plazos aquellos que ya viniesen prestando servicios en el mismo centro o localidad en la que le han adjudicado la plaza del concurso de traslado.
-En el caso de que la adjudicación de la plaza suponga el reingreso al servicio activo, dispondrán de 30 días hábiles para la toma de posesión.

En el caso de la OPE 2006:
-Los nombrados tendrán un plazo de un mes para incorporarse en la plaza adjudicada a contar a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el DOG.
-La toma de posesión de la plaza se hará en el centro al cúal pertenezca

Podéis leer toda la resolución de ambos casos en:http://www.xunta.es/Dog/Dog2008.nsf/FichaSeccion/41E06?OpenDocument

sábado, 18 de octubre de 2008

Acuerdo de SATSE y UGT con el SERGAS para un incremento de las retribuciones del personal estatutario


El Sindicato de Enfermería SATSE y el de UGT han firmado un nuevo Acuerdo Marco para los años 2008-2012 por el cual se consiguen mejoras laborales y retributivas para el personal estatutario del SERGAS.

En cuanto a las RETRIBUCIONES:
- Todas las semanas de noche pasarán a retribuirse al mismo precio
- Las retribuciones fijas se incrementarán y supondrán unos 1577€
- Se incrementa el valor de la hora de guardia, la retribución de la turnicidad y nocturnidad, del trabajo en días de especial significación y de los desplazamientos a domicilio, así como la adaptación de las TIS en Atención Primaria.

En cuanto a las CONDICIONES LABORALES:
- se
estudia posibles reducciones de jornada, que conllevarán la creación de plazas estatutarias especialmente en las unidades de hospitalización que requieren un mayor esfuerzo por parte del personal.
-
El acuerdo pretende impulsar la jubilación parcial voluntaria en las mismas condiciones que las del personal laboral.

Todo un puntazo!

Fuente: SATSE

martes, 14 de octubre de 2008

XI Edicion de los Premios SEEI


Un año más la Sociedad Española de Enfermería Informática e Internet pone en marcha los Premios SEEI, con los cuales se premia a las mejores iniciativas dentro de la enfermería-informática en nuestro país y que en esta edición cuentan con la colaboración de Smith&Nephew.

Las categorías de esta edición son las siguientes:

a) Premio a la mejor página web personal y/o blog de temática Enfermera.
b) Premio al mejor artículo o trabajo de enfermería, publicado electrónicamente.
c) Premio a la mejor aportación informática en Enfermería.
d) Premio a la mejor fotografía digital de temática Enfermera.
e) Premio especial a la mejor página web institucional de entidad o empresa de contenido relacionado con la profesión de Enfermería.

En total, 5 premios : 300 € para las categorías a,b y c y 100€ para la categoría d.

Si estáis interesados daros prisa porque el plazo se acaba mañana!Aunque teneís todo el día de mañana para poder enviar vuestras solicitudes y el Fallo del Jurado será el 15 de noviembre de 2008.

Mandar vuestra solicitud a la dirección premios2008@seei.es indicando la dirección de la Web, el título de la página o del artículo presentado o de la aportación informática que se presenta a concurso, así como la categoría a la que opta.

Tenéis la Información más detalladamente en la página web de la Seei cuyo enlace tenéis abajo en la referencia a la fuente.

Fuente: www.seei.es

viernes, 10 de octubre de 2008

Puestos de Coordinador de Servicio de Atención Primaria


En el DOG de hoy, 10 de Octubre de 2008, el Servicio Gallego de Salud hace público el Anuncio del 29 de Septiembre de la Gerencia de Atención Primaria de Santiago de Compostela por la que se hace pública la convocatoria, por el sistema de libre designación, de varias plazas de Coordinador de Servicio de Atención Primaria , de personal diplomado sanitario para los centros de Arzúa, Melide, Ordes y Padrón.

El plazo para la presentación se solicitudes es de 15 dias hábiles a contar a partir del día siguiente a su publicación en el DOG.

Toda la información en :http://www.xunta.es/Dog/Dog2008.nsf/FichaSeccion/3F9BE?OpenDocument

jueves, 9 de octubre de 2008

Un blog nuevo sobre cuidados coronarios

Iradai es una compañera de Tenerife que me ha comunicado el inicio de su andadura bloguera.

Su blog se llama "Las Coronorias" y aunque tadavía está empezando y tiene pocas entradas me parece muy interesante y que visitaré habitualmente. Principalmente trata los cuidados coronarios y diversos conocimientos relacionados con la Enfermería Cardiológica.

Cada día somos más y aunque a veces se hace difícil mantener actualizado el blog, me encanta ver como nos vamos comunicando y colgando en la red información relacionada con nuestra profesión.

Enhorabuena y ánimo Iradai!!

http://lascoronarias.blogspot.com/

sábado, 4 de octubre de 2008

Convocatoria Automática para Listas de Contratación SERGAS


El pasado día 1 de Octubre comenzó el plazo para nuevas inclusiones en las listas de Contratación del SERGAS en las categorías de ATS/DUE y Matrona y tenéis de plazo hasta el próximo 15 de Octubre para entregar vuestras solicitudes.
Todos aquellos que estéis interesados en trabajar para el SERGAS y no estéis anotados en las listas de Contratación daros prisa que las navidades están a la vuelta de la esquina y ya sabemos que en esa época se quedan sin personal suficiente y es un buen momento para empezar a trabajar!!!

Tenéis el modelo de la solicitud y toda la información en la página del SERGAS

Fuente: www.sergas.es