martes, 16 de noviembre de 2010

Modelo Declaración Jurada para la OPE

Los compañeros de Cig-Saúde O Barco han colgado un este ejemplo como modelo de Decalaración Jurada para la gente que haya obtenido plaza en la última OPE del SERGAS.


Nome e apelidos,

 con D.N.I. ....................................  que tendo obtido praza na categoria .........................., na última OPE do SERGAS

DECLARO
 baixo a miña responsabilidade,  non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera Servizo de Saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, no seu caso, para a categoria onde se acada praza.

En .........................................., a ................ de .....................de 201....
Muchas gracias Compañeros!
Fuente: Cig-Saúde O Barco